Winners of the Quizzes

Winners for Day 1

1. Chung Qi Qian

2. Christian Geo Molina

3. Kuek Chian Shiun

4. Nicholas Wong

5. Bee Lan Chew

6. Harold Chang


Winners for Day 2

1. Bong Yang Chia

2. Wee Sam Liew

3. Avelle Shayne

4. Tsen Casey Ying

5. Elim Ng

6. Bang Hung Luk

Winners for Day 3